Obchodné podmienky

Objednávanie

 • Objednávanie prebieha vložením tovaru do elektronického nákupného košíka kliknutím na text “Pridať do košíka”.
 • Ak je to potrebné, tak doplňte informácie o farbe, prevedení a počte.
 • Ak košík obsahuje Váš celý nákup, kliknite na text “Vyplniť objednávku”.
 • Vyplníte kontaktné údaje a odošlete objednávku. V tomto bode je objednávka ešte nezáväzná.
 • Vašu objednávku skontrolujeme a v prípade nejasností Vás kontaktujeme.
 • Až po záväznom potvrdení je splnená právna podmienka platnosti občianskej kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Každá objednávka bude potvrdená na Vami zadaný e-mail.
 • Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky, ktorú predávajúci vyhodnotí ako atypickú, požadovať zálohu od kupujúceho vo výške 30% z celkovej ceny objednávky. Táto záloha bude kupujúcemu zúčtovaná pri doplatku kúpnej ceny pred dodaním tovaru. Ak kupujúci nezaplatí za tovar riadne a včas, alebo iným spôsobom znemožní dodanie tovaru, resp. ho odmietne prevziať, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 30 % kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci prehlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.
 • V prípade záujmu o grafický návrh kuchynskej linky je táto služba spoplatnená čiastkou 50,- €. Ak bude na základe grafického návrhu objednaná kuchynská linka, uhradená čiastka 50,- € bude odrátaná z celkovej ceny kuchynskej linky.

Dodacie podmienky

 • Tovar doručujeme vlastnou dopravou, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku , alebo osobným vyzdvihnutím na našej prevádzke.
 • Tovar dopravujeme k budove vami určenej adresy, tovar nevynášame, ak to nie je dohodnuté.
 • Ak máte záujem o vynesenie tovaru do domu alebo bytu, uveďte to v poznámke k objednávke. Takto dopredu dohodnutá vynáška je spoplatnená:
  • vynáška do domu 30 €
  • vynáška do bytu 30 € za poschodie
 • Termín dodania Vám bude vopred oznámený, zvyčajne deň pred dodaním.
 • Osobne si tovar môžete vyzdvihnúť kedykoľvek, najneskôr do 14 dní, od obdržania oznámenia o uložení tovaru na kontaktnom mieste. V prípade nevyzdvihnutia tovaru resp. odmietnutia dodávky tovaru je predávajúci oprávnený si účtovať poplatok za skladovanie tovaru.
 • V prípade oneskoreného dodania /napr. vypredaný tovar/ Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti.
 • Celková suma objednávky je vždy vyobrazená v sumáre objednávky. Odkaz na sumár objednávky obdržíte e-mailom.
 • V prípade oneskoreného dodania (napr. vypredaný tovar) Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti. Ak zákazníkovi nevyhovuje náhradné riešenie a nesúhlasí s predĺženou dodacou dobou, môže od zmluvy odstúpiť.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar, ktorý je na sklade zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia ceny alebo akontácie uvedenej v objednávke alebo od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 12 týždňov od potvrdenia objednávky.
 • V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu tovar v tejto lehote, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Pri objednaní tovaru zhotoveného na mieru alebo na zákazku podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa môže byť termín dodania dlhší, pričom sa stanovuje podľa podmienok výroby a subdodávateľov. O tejto skutočnosti je kupujúci informovaný pred uzatvorením zmluvy na diaľku.

Cena tovaru

 • Cena vyobrazená pri jednotlivom kuse tovaru je vždy za základné prevedenie.
 • Všetky ceny sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH  20%.
 • Akciové ceny sú platné do dátumu ak je uvedený pod ilustračným obrázkom.

Náklady na dopravu

 • Náklady na dodanie tovaru sú kalkulované individuálne v závislosti od hodnoty a objemu tovaru. Cena za dopravu Vám bude určená pred Vaším záväzným potvrdením objednávky.
 • Cena za dopravu pre celé Slovensko je 10,- €.
 • V prípade, že ste počas dňa pracovne vyťažený  a nevyhovuje Vám nami určený čas doručenia. Služba doručenia v dohodnutom čase je spoplatnená sumou plus 20,- €.

Montáž nábytku

 • Nábytok je dodávaný prevažne v demonte. Ponúkame Vám montáž nábytku našimi pracovníkmi u Vás doma.
 • Orientačná cena montáže je 8% z ceny v prípade čalúneného nábytku a 30% v prípade dreveného nábytku. Presná cena montáže bude vyrátaná po spracovaní objednávky a pred Vaším záväzným potvrdením.
 • Minimálna cena montáže je 20 €.
 • Montáž nezahŕňa osadenie nábytku na stenu.

Spôsob platby

 • Dobierka kuriérom.
 • Prevod na účet.
 • V hotovosti nášmu vodičovi.
 • V hotovosti pri osobnom odbere.
 • Na splátky prostredníctvom splátkovej spoločnosti Quatro, Home Credit, Ahoj admin. poplatok za vyhotovenie zmluvy 7,- €.

  Odstúpenie od zmluvy

 • Zákazník má právo vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu podľa §7 zákona č.102/2014 Z.z. Peniaze mu budú vrátené v plnej výške za tovar rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe v objednávke. Peniaze mu budú vrátené do 14 dní odo dňa doručenie oznámenia o dostúpení od zmluvy. Tovar na dobierku nepreberáme.
 • Právo vrátiť tovar sa nevzťahuje na tovar poškodený nesprávnou manipuláciou zo strany zákazníka a taktiež na tovar, na ktorom bol vykonaný zásah, bol už zákazníkom zmontovaný.
 • Na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy využije zákazník formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze: Formulár Odstúpenie od zmluvy
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Ak zákazník využije na vrátenie tovaru našu dopravu, budú mu účtované náklady spojené s vrátením tovaru vo výške 30% z ceny tovaru.
 • Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Reklamačný poriadok

 • Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.nabytoklaguna.sk neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 • Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka  a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 • V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku, nesmie začať alebo pokračovať v montáži výrobku.
 • Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 • Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady spolu s dokladom o kúpe.  Reklamáciu je možné zaslať písomne (poštou), osobne (v sídle spoločnosti) alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( elektronická pošta nabytok.laguna@zoznam.sk, adresný list, fax).
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia dokladu o kúpe tovaru predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Ak prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
 • Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 • Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie

Alternatívne riešenie sporov

 • Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS, na ktorych sa môže spotrebiteľ obrátiť: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Obchodné podmienky – podnikatelia

 • Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim(podnikateľom) sú upravené Obchodným zákonníkom.
 • Záručná doba pre podnikateľov, fyzické, právnické osoby a organizácie je 3 mesiace.

Spracovanie osobných údajov

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.
 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 • Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

  a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
  b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
  c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
  d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
  e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
  f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
  g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

 • Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 • Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

  a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
  b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
  c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
  d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
  e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
  f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
  g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
  h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
  i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
  k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
  Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

 • Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 • Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie tu uvedené v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

 • Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 • Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov.

Obchodné podmienky platné od 25. 5 2018.